Đèn trang trí phòng ăn


"Đèn trang trí phòng ăn". Đèn trang trí phòng ăn là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp, hóa chất đặc biệt và đặc tính kháng tia cực tím cao, mà hiệu quả cao cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

- Đèn trang trí phòng ăn được sử dụng tong các bãi chôn lấp chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

- Đèn trang trí phòng ăn giúp Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS...

- Đèn trang trí phòng ăn sử dụng trong Nhà máy điện, Xăng Dầu.

- Đèn trang trí phòng ăn sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối, các bể chứa chất thải và hồ chứa nước sạch. (Đèn trang trí phòng ăn)Thông tin "Đèn trang trí phòng ăn"


No results were found for your request!